GÖLLER HUKUK

HAKKIMIZDA

1996 yılından beri sürdürülen avukatlık faaliyeti ile 2003 yılında İzmir’de kurulan büromuzla bugün İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasında hizmet vermekteyiz. Birçok meslektaşın tecrübe edindiği Göller Hukuk Bürosu olarak alanlarında uzman icra ve hukuk birimleri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güvenli hukuki alt yapı ve 25 yıllık tecrübe ile müvekkillerimize hukuki/cezai danışmanlık vermekte, avukatlık&arabuluculuk hizmetlerini yerine getirmekteyiz.

Makaleler & Kararlar

Tüm hukuki alanlardaki makalelerimizi ve kararlarımızı buradan inceleyebilirsiniz.

Uzmanlık Alanlarımız

Arabuluculuk Hizmeti

Zorunlu/ihtiyari arabuluculuk dosyaları ile tarafların anlaşması amacıyla görüşme müzakerelerin gizlilik içerisinde uzmanlıkla yürütülmesi

Dava Süreci

Açılmış veyahut açılacak olan adli yargı ve idari yargı alanlarında dosya takibinin titizlik ile yürütülmesi

İcra Takibi

Mesleki tecrübe ve uzman kadro ile bireysel/kurumsal müvekkilin alacaklarını tahsil amacıyla takip başlatma veyahut başlatılan takiplerin müvekkil yararına kontrol ile yürütülmesi

Alanında uzman ekibimiz ile hizmet vermekteyiz.

Bizimle iletişime geçebilirsiniz..

İletişim Numarası

+90 (232) 462 00 42

KVKK AYDINLATMA METNİ Göller Hukuk Bürosu’nca müvekkillerin, çalışanlarımızın ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde korunması ile verilerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır. Göller Hukuk Bürosu ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK’ya uygun olarak; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında yerine getirilen her türlü hizmet ve faaliyet amaçları ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenip saklanabilecektir. İşlenerek aklanan kişisel veriler, KVKK ve diğer mevzuatın izin verdiği şekilde yurt içi ve lazım gelen durumlarda yurt dışındaki yetkili üçüncü kişilere aktarılabilecek ve KVKK ile mevzuatta belirtilen süreler boyunca saklanabilecektir. Göller Hukuk Bürosu, kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel verileriniz; dilekçeler, müzekkereler, yapılan görüşmeler, vekâletnameler, davaların takipleri veya icra takipleri süreçleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen amaçlara uygun olarak toplanmakta ve veri sorumlusu/veri sorumlusu adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenmektedir. İhtiyari ya da zorunlu arabuluculuk dosyaları kapsamında edinilen kişisel verileriniz, arabuluculuk hizmetinin ifası maksadıyla ve kanunun izin verdiği asgari sınırı geçmemek üzere Adalet Bakanlığı ve yetkili resmi kuruluşlarla gizlilik sınırları içerisinde paylaşılmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Göller Hukuk Bürosu tarafından KVKK’nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerin İşlenmesi Göller Hukuk Bürosu, Kişisel Veriler’i sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler’in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Veriler’i KVKK’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir. Veri Sahibinin Hakları 6698 Sayılı Kanun kapsamına giren verilerle ve durumlarla sınırlı olarak kişiler ilgili kişi sıfatıyla, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, verilerinizin düzeltilmesi, yok edilmesi, silinmesi işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Göller Hukuk Bürosu tarafından; -İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması, -Hukuk büromuz bünyesinde yapılan müvekkil toplantıları, danışmanlık teklifleri, hukuki raporların hazırlanması ve sair hukuki hizmet için sunulan tekliflerin incelenmesi, -Bilgi güvenliği sürecinin yürütülmesi, -Hukuki danışmanlık sözleşmesinin kurulması ve/veya ifası, -Müvekkil ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, -Her türlü iş ve işlemlerin sahiplerinin ve muhataplarının belirlenmesinde gerekli kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerin kaydı, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda düzenlenmesi, -Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve ilgili belgeleri imzalayan tarafların imza yetkilerinin tespiti ve kontrolü -Yetkili Mahkeme, İcra Dairesi, kurum ve/veya kuruluşlara gerekli bilgilerin verilmesi amaçları ile işlenebilir. Açık Rıza veya Onay Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin; fiziksel olarak ofis adresinde tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması, yurtdışına aktarılması da dahil olmak üzere yukarıda açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.