ALKOLMETRE CİHAZI İLE YAPILAN HATALI ÖLÇÜME İTİRAZ EDEN SÜRÜCÜNÜN TRAFİK CEZASI İPTAL EDİLDİ.  

              T.C.

            iZMİR

1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ                                                                                                          DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO                                 : 2022/… D.İş                                                                                                          

HAKİM                                                  :

KATİP                                                   :

İTİRAZ EDEN                                    : C… T…

VEKİLİ                                                  : Av. Turgay Göller

KARARINA İTİRAZ EDİLEN      : … Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü

İTİRAZIN KONUSU                        : İdari Para Cezası ve Sürücü Belgesinin Geri Alınması Kararına İtiraz

İTİRAZ TARİHİ                                 : 26.08.2022

KARAR TARİHİ                                : 04.10.2022

Muteriz vekilinin Hakimliğimize sunmuş olduğu dilekçesiyle ekleri ve cevabi yazı incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :

İtiraz başvurusunda bulunan vekili 26.08.2022 tarihli dilekçesinde özetle; … Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 25.08.2022 tarih … seri ve sıra numaralı, 1.823,00 TL tutarındaki tutanağı ve 25.08.2022 tarih … seri ve sıra numaralı geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağının usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek müvekkili hakkında düzenlenen idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiş, dilekçe ekinde … Hastanesi’nce düzenlenen rapor ibraz etmiştir.

 … Hastanesine 09.09.2022 tarihinde müzekkere yazılarak, kan tahlili yapılıp yapılmadığı, hangi saat ve dakikada ölçümün yapıldığı hususlarının sorulduğu, kurum tarafından 04.10.2022 havale tarihli cevabi yazıda itiraz eden hakkındaki rapor sureti ve mütala Hakimliğimize gönderilmiştir.

İdare tarafından cezaya müstenidat bilgi ve belgeler gönderilmiş olup, 25.08.2022 günü trafik ekibi görevlileri tarafından Bornova Viyadüğü Otogar istikametinde yapılan trafik kontrolleri esnasında usulüne uygun olarak durdurularak teknik alkolmetre cihazı ile yapılan alkol ölçümünde 1,50 promil alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 34 … plakalı otomobil sürücüsü hakkında … seri sıra numaralı trafik idari para cezası karar tutanağı ile  2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 (hususi otomobili 0,50 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak) maddesini son beş yıl içerisinde birinci kez ihlal nedeniyle 1.823,00 TL trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenip … seri ve sıra numaralı geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağı ile de sürücü belgesinin 6 aysüreyle geri alınarak sürücü belgesi bilgisayar kayıtlarına iptal bilgisinin eklendiği Hakimliğimize bildirilmiştir.

İdare tarafından itiraz eden aleyhine KTK 48/5. maddesine istinaden 1,50 promil alkollü iken otomobil kullanıldığı gerekçesi ile 1.823,00 TL trafik idari para cezası ve 6 ay süre ile geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağı düzenlenmiştir.

KTK 48/5. Maddesine göre; “Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, fiili bir suç oluştursa bile,1.823 Türk Lirası (2022 yılı için) idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Hususi otomobil dışındaki araçları alkollü olarak kullanan sürücüler bakımından promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; ikinci defasında 2.286 Türk Lirası (2022 yılı için) idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri iki yıl süreyle, üç veya üçtenfazlasında ise, 3.675 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde beşer yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar.”

Başvuru dilekçesi, cevap dilekçesi, ekindeki belgeler, laboratuvar sonuç raporu, idari yaptırım kararının tüm dayanak belgeleri ve dosya kapsamı bir bütün olarak incelendiğinde; İtiraz eden sürücünün idarece tespit edilen 1,50 promil oranında alkollü olmadığını beyan etmesi üzerine … Hastanesinde yaptırdığı kan tetkiki sonucu kandaki alkol oranının 0,074 olarak tespit edildiği, hastane laboratuvar sonuç raporuna göre numune  alma saatinin 25.08.2022 günü saat 20.51 olduğu, kollukça yapılan ölçümün saatinin 25.08.2022 günü saat 18.01 olduğu, kollukça yapılan ölçüm ile hastanede yapılan tespit arasında 2 saat 50 dakika zaman farkı olduğu, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 97. maddesinde “kollukça yapılan ölçüm saati ile hastanede tespit edilen saat arasında geçen her bir saat için, sürücünün hastanede tespit edilen alkol değerine 0.15 promil ekleme yapılarak alkol tespiti yapılır” hükmüne ve yerleşik içtihatlara istinaden iki ölçüm arasında geçen 2 saat 50 dakikalık süre dikkate alındığında hastane raporunun itiraz eden sürücünün iddialarını doğrular nitelikte olduğu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesinde hususi otomobil için promil sınırının 0,50 üzerinde olması gerektiği, itiraz eden sürücünün itirazında belirttiği gerekçeler ve idare tarafından ilk tespitteki alkol oranı ile … Hastanesi’nde yapılan tetkik sonucu kandaki alkol oranı farkı dikkate alındığında, yapılan  ilk tespitteki ölçümün hatasız olduğuna dair şüphe giderilemediğinden ve itirazın reddine dair tam bir vicdani kanaat  oluşmadığından itirazın kabulü ile idari yaptırım kararının kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR ; Yukarıda Açıklanan Nedenlerle;

… Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün 25.08.2022 tarih … seri ve sıra numaralı, 1.823,00 TL  tutarındaki tutanağına ve 25.08.2022 tarih … seri ve sıra numaralı geçici olarak sürücü belgesi geri alma tutanağına muteriz vekili tarafından yapılan itirazın 5326 Sayılı Yasanın 28/8-b maddesi gereğince KABULÜ  ile idari yaptırım kararlarının KALDIRILMASINA,

AAÜT’ ne göre itiraz eden kendisini avukatla temsil ettirdiğinden 1.823,00 TL vekalet ücretinin kararına itiraz edilen kurumdan alınarak itiraz edene verilmesine,

Kararın itiraz eden vekiline ve kararına itiraz edilen kuruma tebliğine,

Yargılama giderinin hazine üzerinde bırakılmasına,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde hakimliğimize dilekçe ile başvurmak veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilmek üzere hakimliğimiz nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 04.10.2022