Alacakların tahsili amacı ile takiplerin yapılması, kurum icra dosyalarının toplu yürütülmesi, ipoteğin ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerin yürütülmesi, tahsilat hususunda süreci hızla sonuçlandırmak adına haciz, satış vb. gerekli işlemlerin yapılması, aleyhe olarak başlatılan takiplerde gerektiği takdirde itiraz, dava, şikâyet ve sair işlemlerin yapılması, itirazın iptali, itirazın kaldırılması, , tasarrufun iptali, menfi tespit, istirdat davalarında alacaklı veya borçluların temsil edilmesi, imzaya itiraz ve/veya borca itiraz, taahhüdü ihlal vb. davaların uzmanlıkla takip edilmesi hususlarında hukuki danışmanlık ile avukatlık hizmeti verilmektedir.