İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN KARARI İLE SGK TARAFINDAN TİCARİ TAKSİ SAHİBİNE UYGULANAN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİNE İLİŞKİN İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI KESİNLEŞTİ.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından trafik cezaları esas alınarak sigortasız işçi çalıştırdığı iddia olunan ticari araç sahipleri aleyhine özellikle son dönemde 5510 Sayılı yasanın 102.Maddesi uyarınca idari para cezası uygulandığı görülmektedir. İşbu idari para cezasının iptali istemiyle müvekkil adın açılan iptal davasında mahkemece sigortasız çalıştığı iddia olunan M.M.Y.isimli kişinin anılan tarihte hizmet akdini oluşturan ‘’zaman ‘’ ve ‘’bağımlılık’’ unsurularını ihtiva edecek şekilde çalıştırıldığı hususunun trafik ekiplerince düzenlenen tutanaktan tereddütsüz biçimde anlaşılamadığı, denetim esnasında aracın ticari faaliyet amacıyla kullanıldığına ilişkin herhangi bir tespit ve bilgiye yer verilmediği, anılan kişinin  çalışma olgusunun işyeri defter , kayıt ve belgeleri incelenmek, varsa tanık bilgisine başvurularak kapsamlı bir inceleme ile belirlenmesi gerektiği, anılan kişi ile davacı taksi sahibi arasında süreklilik arz eden işçi-işveren ilişkisinin bulunduğunun bu haliyle kanıtlanmadığı gerekçesi ile idari işlemin iptaline karar verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesinin kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun istinaf istemlerinin kesin olarak reddine karar verilmiştir.

   T.C.

                İZMİR

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

ALTINCI İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO              : 2022/…

KARAR NO          : 2022/…

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN (DAVALI)                      : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ                                                  : AV. B. K.           

KARŞI TARAF (DAVACI)             : T. F. D.

VEKİLİ                                                  : AV. TURGAY GÖLLER  

İSTEMİN ÖZETİ                               : Davacıya ait 35 T … plakalı aracında şoför olarak  çalıştığı iddia edilen ”M.M.Y.” adlı şahsın işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde kuruma verilmediğinden bahisle davacı adına 9.290,00-TL idari para cezası uygulanmasına ilişkin Balçova Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 05/10/2021 tarih ve 32624894 sayılı işlem ile yapılan itirazın reddine dair 15/12/2021 tarih ve 2021/134 sayılı itiraz komisyon kararının iptali istemiyle açılan davada; ”M.M.Y” isimli şahsın 5510 sayılı Kanun bağlamında hizmet akdini oluşturan “zaman” ve “bağımlılık” unsurlarını ihtiva edecek şekilde çalıştırıldığı hususunun trafik ekiplerince düzenlenen tutanaktan tereddütsüz biçimde anlaşılamadığı, denetim esnasında aracın ticari faaliyet amacıyla kullanıldığına ilişkin herhangi bir tespite ve bilgiye yer verilmediği,  anılan kişinin çalışma olgusunun işyeri defter, kayıt ve belgeleri incelenmek, varsa tanık bilgisine başvurulmak suretiyle kapsamlı bir inceleme ile belirlenmesi gerektiği, dolayısıyla anılan şahıs ile davacı arasında süreklilik arz eden işçi-işveren ilişkisinin mevcudiyetinin bu haliyle kanıtlanamadığı, bu durumda; isnat olunan fiillere esas çalışma olgusu ile ilgili yeterli inceleme ve araştırma yapılarak lehte ve aleyhte tüm deliller toplanmak suretiyle davacı ile adı geçen arasında hizmet akdi ilişkisi kurulduğu hususunun, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ortaya konulmadan verilen dava konusu idari para cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda İzmir 6. İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen 22/06/2022 tarih, E:2022/…., K:2022/… sayılı kararın; dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek istinaf yoluyla kaldırılması istemidir.

SAVUNMANIN ÖZETİ                    : İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu, istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesince; dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “İstinaf” başlıklı 45. maddesinde, “… İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir.

Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir…” kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile başvuru dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

– İzmir 6. İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen 22/06/2022 tarih, E:2022/…, K:2022/… sayılı karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine,

– aşağıda ayrıntısı gösterilen yargılama giderlerinin istinaf isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına, yatırılan posta gideri avansından artan tutarın Mahkemesince yatırana iadesine,

– 18/10/2022 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.

Başkan                                                Üye                                                      Üye

…..                                                        …..                                                         …..