KONUT KİRALARINDA %25’TEN FAZLA ZAM YAPILAMAYACAK

Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici madde ile konut kiralarında kira artış oranlarına % 25’lik sınırlama  getirilmiştir.

Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmelerini düzenleyen hükümlerinde yapılan değişikliğe ilişkin olarak;

  • Düzenleme sadece konut kiralarını kapsamaktadır. İşyeri kiraları bakımından yeni bir sınırlama getirilmemiştir. İşyeri kiraları bakımından Borçlar Kanunu’nun yürürlükte olan mevcut kira bedelinin belirlenmesine ilişkin kurallarını düzenleyen md.344 hükmü ve kuralları devam edecektir.
  • Düzenleme resmî gazetede yayınlandığı 11.06.2022 tarihi ile 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenecek konut kiralarına uygulanacaktır. Düzenleme resmî gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdiği tarihten önce yenilenen kira sözleşmelerini kapsamamaktadır.
  • 5 yılı geçen konut kiralarında, hakkaniyet esası ile hakim tarafından belirlenecek kira bedellerinde de yasada belirtilen dönem içinde yenilenecek sözleşmelerde %25 lik sınırlama uygulanmayacaktır. Bu kapsamda TBK md. 344/III düzenlenen 5 yılı geçen konut kira sözleşmeleri sınırlamanın dışında bırakılmıştır.
  • Taraflarca kira artış oranı belirlenmemiş ve bu konuda TBK md 344/II düzenlemesine göre kira bedelinin hakim tarafından belirlenmesi için dava açılmışsa – TBK md.344/III de düzenlenen beş yılı geçen kira sözleşmeleri hariç olmak üzere – %25 lik sınırlama yine uygulanacaktır. Bu kapsamda %25 lik sınırlamanın uygulanabilmesi için kira belirlenecek dönemin başlangıcının yasanın yürürlüğe girdiği tarih olan 11.06.2022 ile 01.07.2023 arasında olması gerekmektedir.
  • Kanunda yapılan düzenlemede %25 bir üst limit TÜFE ortalaması bunun altında olursa düşük olan oran uygulanacaktır.

11 Haziran 2022 Tarihli ve 31863 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  7409 sayılı Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun;

MADDE 4- 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.” Demektedir.