SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU İLE KONUŞTUĞUNDAN BAHİSLE FAHRİ MÜFETTİŞ TARAFINDAN ARAÇ SAHİBİNE YAZILAN TRAFİK CEZASI MAHKEMECE İPTAL EDİLDİ.

T.C.
İZMİR 4. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO : 2023/….. D.İş
HAKİM : …..
KATİP : …..
İTİRAZ EDEN : B….. E….. G…..
VEKİLİ : Av. Turgay GÖLLER
KARARINA İTİRAZ EDİLEN : İzmir Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği
İTİRAZ TARİHİ : 07/07/2023
KARAR TARİHİ : 21/07/2023

İtiraz eden vekili tarafından verilen dilekçe ve ekleri incelendi,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İtiraz başvurusunda bulunan 07/07/2023 havale tarihli dilekçesinde özet ile; düzenlenen idari para cezası karar tutanağının kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
İtiraz dilekçesi, kararına itiraz edilen kuruma gönderilmiş ve 5326 sayılı yasanın 28/3 maddesi uyarınca cevaplarını ve ilgili evrakları sunması istenmiştir.
Kararına itiraz edilen kurum cevap dilekçesinde; yapılan idari işlemin usul ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle itiraz edenin itirazlarının yerinde olmadığından itirazın reddine karar verilmesi talep edilmiştir.
İtiraz edilen İdari yaptırım kararına konu belgeler dosyamız arasına alınmıştır.

Tüm dosya kapsamının birlikte incelenmesinde;
İtiraz eden aleyhine 2918 sayılı kanunun 73/C maddesi uyarınca telefon ile konuştuğundan bahisle idari yaptırım uygulanmış, itiraz eden tarafından 07/07/2023 tarihli dilekçe ile hakimliğe itirazda bulunulduğu anlaşılmıştır.
Kabahatler kanunu 25/1-c maddesi uyarınca “kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayan bütün deliller idari yaptırım kararında belirtilmelidir” denmektedir. İtiraza konu karar tutanağı incelendiğinde; Fahri Trafik Müfettişliğince tespit edilen trafik kural ihlaline istinaden düzenlendiği dışında hiçbir delil ihtiva etmediği, ilgili Fahri Trafik Müfettişliğinin ihlal tespit tutanağı incelendiğinde de hiç bir delil ortaya koyulmadığı, Fahri Trafik Müfettişliği görev ve çalışma yönetmeliğinde Fahri Trafik Müfettişliğinin tespit edilen ihlali delillendirme zorunluluğu olmadığına dair bir maddenin bulunmadığı, ceza konusu fiilin Fahri Trafik Müfettişinin anlık görsel tespitine dayandığı, hata yapılması ihtimalinin bulunduğu bu hali ile kabahat fiilinin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerin toplanması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Somut olay incelendiğinde; itiraz edenin ilgili kanun maddesinin ihlal ettiğine dair fotoğraf, video vb. delil elde edilmeden tespit tutanağı düzenlenmiş olması nedeniyle tutanak dışında ihlal iddiasını destekleyen ispata yarar somut delil bulunmadığı anlaşılmakla, yapılan itirazın kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

KARAR: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
İtirazın KABULÜNE,
İzmir Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’nin 20/03/2023 tarih MB-….. seri ve sıra numaralı idari para cezası karar tutanağının İPTALİNE,
Kararın taraflara tebliğine,
Yargılama giderinin kamu üzerine bırakılmasına,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 5326 SY’nin 28/10 maddesi uyarınca KESİN olmak üzere karar verildi.21/07/2023


Katip ….. Hakim …..