SGK ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASINI DA İÇEREN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 12 MART 2023 TARİHİNDE YAYINLANAN RESMİ GAZETE İLE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

12/03/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla SGK alacaklarına da yapılandırma imkânı getiriliyor.

 • Kanun’a göre, yapılandırma düzenlemesinden yararlanmak isteyenlerin, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Kanun 31 Aralık 2022’den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma düzenlemesinin son başvuru tarihi olan 31 Mayıs 2023’e kadar tebliğ edilen idari para cezalarını da kapsayacak.
 • Alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar kapsama dâhil ediliyor.
 • 31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ilişkin olup yapılandırmaya son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları yapılandırma kapsamında olacak.
 • İlgili maddelerde yer alan azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.
 • SGK veya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30 Haziran 2023’e kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 eşit taksitte ödeyebilme şartı aranacak.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SGK’ye bağlı tahsil dairelerinin düzenleme kapsamındaki alacakları, kredi kartıyla da ödenebilecek.
 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak, prim aslının ve tamamının ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarının %90’ının tahsilinden vazgeçilecek.
 • Borçların peşin ödenmesi halinde kesinleşmemiş idari para cezalarından yüzde 25 indirim yapılacak, yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece feri alacaktan ibaret olması halinde feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranlan esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.
 • Aralık 2022 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmeyen idari para cezasının aslının yüzde 50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme zammının tamamı silinecek.
 • Kanunda yer alan düzenlemeye göre, Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alınacak olup bu da yıllık yüzde 9 olacak.
 • Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde yapılması koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla üç taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleme hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.
 • Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1,135; 24 eşit taksit için 1,18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak, bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak. Bu kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
 • Yapılandırma kapsamındaki alacaklara yönelik zaman aşımı süreleri işlemeyecek.
 • Dava konusu olan tarhiyatlar, idari para cezaları ve ecrimisillere karşılık düzenlemenin yayımı tarihinden önce ödeme yapılması halinde ödenen bu tutarlar, ilk derece mahkemesinde devam eden davalar ile ilk derece mahkemesince daha önce verilmiş terkin kararlar için kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklara yönelik hükümlerden yararlanılmak üzere yapılan başvurular üzerine nakden veya mahsuben iade edilebilecek.
 • Cumhurbaşkanı öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

GÖLLER HUKUK BÜROSU