TİCARİ ARAÇ SAHİBİNE UYGULANAN İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVADA VERİLEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA KARŞI SGK’ NIN YAPTIĞI İTİRAZ, İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ İDARİ DAVA DAİRESİ TARAFINDAN REDDEDİLDİ.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından trafik cezaları esas alınarak sigortasız işçi çalıştırdığı iddia olunun araç sahipleri aleyhine son dönemde 5510 Sayılı yasanın 102.Maddesi uyarınca idari para cezası uygulandığı görülmektedir. İşbu idari para cezasının iptali istemiyle müvekkil adına açılan iptal davasında Mahkemece sigortasız çalıştığı iddia olunun Y.K.’nın anılan tarihte davacıya ait araçta sigortasız çalıştırıldığına ilişkin başkaca herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün trafik cezası kesildiğine ilişkin yazısı üzerine başkaca herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmaksızın dava konusu idari para cezasının tesis edildiği gerekçesi ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Davalı idare tarafından yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz edilmiş olup itiraz üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesince davalı idarenin itirazının kesin olarak reddine karar verilmiştir. Yürütmenin durdurulması kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin kararın tamamı aşağıda yer almaktadır.

T.C.

 İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

 6.İDARE DAVA DAİRESİ

 Y.D İtiraz No : 2021/…..

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA

VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVALI)               :SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ                                                                         :AV.İ…..B…..

                         İzmir Sigorta İl Müdürlüğü/İZMİR

KARŞI TARAF (DAVACI)                                             :R….. Ç…..

VEKİLİ                                                                        :AV. TURGAY GÖLLER

İSTEMİN ÖZETİ                                                         :Davacı tarafından, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Menderes Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hakkında 5510 sayılı Kanunun 102. Maddesinin m/4-c, a/2 ve j bentleri uyarınca  31/08/2021 tarih ……… sayılı işlemi ile tesis edilen 19.436,00 TL tutarındaki idari para cezası işleminin ve bu işleme yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin 20/09/2021 tarih, E:2021/………numaralı kurum işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin kabulü yolunda İzmir 3. İdare Mahkemesince verilen 24/11/2021 tarih, E:2021/……… sayılı kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi istemidir.

                                                         TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesi uyarınca dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelenerek gereği görüşüldü: Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca itirazın reddine, 08/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan……                            Üye……                         Üye ……