İŞVERENLERE 01.10.2021 TARİHİNDEN İTİBAREN 3 AY İÇERİSİNDE ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ ALMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

24.09.2021 tarih 31608 Sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik ile işverenlere elektronik tebligat zorunluluğu getirilmiştir.

Yönetmeliğin tanımlar başlığını taşıyan üçüncü maddesinde, elektronik tebligata tabi olan  ‘‘işveren’’ tanımı yönetmelikte ‘‘ Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar’’ şeklinde yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun tebligatlarını elektronik ortamda yapabilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Yönetmelik ile elektronik tebligat sistemine dâhil olacak işverenler 4A ve 4C statüsünde işçi çalıştıranlar olarak belirlenmiş olup tek başına çalışan esnaf kapsam dışında bırakılmıştır. Yanında işçi çalıştıran tüm kişiler elektronik tebligat kapsamına girmiş bulunmaktadır.

Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirme yükümlülüğünü düzenleyen yönetmeliğin 7.maddesi ile, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlere, kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 3 ay içinde başvuru yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Düzenlemeye göre elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Yönetmelik 1 Ekim 2021 tarihinden sonra yürürlüğe girecek olup mevcut işverenlere 1 Ekim’i takip eden 3 ay içinde başvuru yapmak zorunluluğu bulunmaktadır. Yönetmelik kapsamında olmayan işverenler ise isteğe bağlı olarak elektronik sisteme dâhil olabilecektir.

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu ve diğer mevzuata göre hazırlanan tebliği gereken evrakların elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin hükümleri de kapsamaktadır.

GÖLLER HUKUK BÜROSU