TİCARİ TAKSİ SAHİBİ İLE ŞOFÖR ARASINDA GÖRÜLEN İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASINDA DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİ.

Ticari taksi sahibi ile şoför arasında görülen işçilik alacağı davasında araç sahibi ile şoför arasında işçi-işveren ilişkisi bulunup bulunmadığına dair İlk Derece Mahkemesince yapılan değerlendirme sonucu şoförün açmış olduğu işçilik alacağı davasının reddine karar verildi. Bölge Adliye Mahkemesince, işbu karara karşı yapılan istinaf başvurularının esastan reddine kesin olarak karar verildi.

T.C.

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

İSTİNAF KARARI

ESAS NO : 2023/…..

KARAR NO : 2023/…..

BAŞKAN : …..

ÜYE : : …..

ÜYE : …..

KATİP : …..

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ : İZMİR 4. İŞ MAHKEMESİ

TARİHİ : 03/04/2023

NUMARASI : 2021/….. Esas 2023/….. Karar

DAVACI : Ş….. Ö…..-(TC kimlik no:.. …)

VEKİLİ : Av. …..

DAVALILAR : 1-M….. A….. -(TC kimlik no:…..)

2-İ….. A…..- (TC kimlik no:…..)

VEKİLİ : Av. TURGAY GÖLLER

DAVANIN KONUSU : ALACAK

KARAR TARİHİ : 08/06/2023

KARAR YAZIM TARİHİ : 08/06/2023

Yukarıda ayrıntısı yazılan ve istinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyanın incelenmesi sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Tarafların iddia ve savunmasının özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının hizmet ilişkisinden kaynaklanan ihbar tazminatı, fazla mesai, hafta tatili ücreti alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağını davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk derece mahkemesi kararının özeti:

İlk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda;

”Davanın reddine” karar verilmiştir.

İleri sürülen istinaf sebepleri:

İlk derece mahkemesi kararına karşı davacı vekilince istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; davacının, mülkiyeti davalılara ait olan ticari takside şoför olarak çalıştığını, iş aktinin davalılar tarafından geçerli neden olmaksızın feshedildiğini, SGK hizmet dökümüne göre davacının işvereninin davalılar olduğunu, yerel mahkemece taraflar arasında hizmet ilişkisi olmadığından davanın reddine karar verilmesinin yerinde olmadığını, davalı tarafça sonradan doldurulan kira sözleşmesi dikkate alınarak karar verilmesinin de yerinde olmadığını, davacının kira kontratında taraf olan dava dışı A….. A…… ile bir ilişkisinin bulunmadığını, yerel mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmiş olmasının hatalı olduğunu, bu nedenlerle usul ve yasaya aykırı olan yerel mahkeme kararının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Delillerin değerlendirilmesi, hukuki sebepler ve Gerekçe:

HMK 355. Maddesi gereğince istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırılık halleri gözetilerek yapılan istinaf incelemesinde;

Dava işçilik alacakları istemine ilişkindir.

Dosya kapsamındaki yazı, bilgi ve belgelere, yasaya uygun gerektirici nedenlere, İlk Derece Mahkemesince taraflarca gösterilen delillerin toplanmasında, değerlendirilmesinde usul ve esas bakımından hukuka aykırılık bulunmamasına, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere göre ve özellikle; davacı tarafından davalılar aleyhine davaya konu alacakların tahsili amacı ile dava açılmış ise de; davacının 10/03/2022 tarihli duruşmada ”kendisini 20/06/2020 tarihinde A….. şirketinin patronu A….. A….. ‘ nın işe aldığını, A….. şirketine haftada net 2.800,00 TL verdiğini, aylık kazançlarının 6000 TL civarında olduğunu, kendisini şirket sahibi A….. A….. ‘nın işten çıkardığını” beyan ettiği, dinlenen tanıkların da davacının beyanları doğrultusunda tanıklık ettiği, dolayısıyla davacı ile davalılar arasında kurulmuş bir hizmet ilişkisinin bulunmadığı, davalıların kendi adlarına olan ticari taksiyi dava dışı A….. A….. ‘ ya kiraladığı, davacının da bu şahıs yanında şoför olarak çalıştığı, taraflar arasında hizmet ilişkisi bulunmaması sebebi ile red kararı verilmesinin yerinde olduğu bu itibarla ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun bulunduğu anlaşılmakla ilk derece mahkemesi kararına karşı davacının yaptığı istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b-1 maddesi gereğince ayrı ayrı esastan reddine karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-İzmir 4.İş Mahkemesinin 2021/….. E., 2023/….. K. ve 03/04/2023 tarihli kararına davacının yaptığı istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereğinc ESASTAN REDDİNE,

2-Harç peşin alındığından yeniden harç alınmasına YER OLMADIĞINA,

3-Davacı tarafça yapılan istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerlerinde bırakılmasına, İstinaf gider avansından artan kısmın davacıya iadesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 6100 sayılı HMK’ nun 362/1-a maddesi gereğince miktar itibari ile kesin olmak üzere oy birliği ile karar verildi.08/06/2023

Başkan ….. Üye ….. Üye ….. Katip …..

E-imza E-imza E-imza E-imza