BÖLGE İDARE MAHKEMESİNCE, SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANMA SEBEBİYLE UYGULANAN TRAFİK CEZASI ESAS ALINARAK SGK TARAFINDAN DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZASI KESİN OLARAK İPTAL EDİLDİ.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından trafik cezaları esas alınarak sigortasız işçi çalıştırdığı iddia olunan ticari araç sahibine 5510 Sayılı yasanın 102.Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmış olup araç sahibi tarafından idari işlemin iptali istemi ile açılan davada ilk derece mahkemesince davanın kabulü ile idari işlemin iptaline karar verilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından ilk derece mahkemesinin kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi tarafından, cezaya konu kişiye düzenlenen trafik cezası tutanağında araçta fiilen ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapılırken cezanın uygulandığı yolunda bir tespitin bulunmadığı, trafik cezasının salt seyir halinde iken cep telefonu kullanma nedeniyle verildiği, aynı kişinin davacının aracında öncesi ve sonrası dönemde herhangi bir trafik cezasının bulunmadığı değerlendirmesi yapılarak dayanak trafik para cezası tutanağının davacı ile cezaya konu kişi arasında çalışma ilişkisinin varlığını ortaya koyamadığı belirtilmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumunun istinaf istemlerinin kesin olarak reddine karar verilmiştir.

T.C.

                İZMİR

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

ALTINCI İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO                                             : 2022/…..

KARAR NO                                         : 2022/…..

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA

BULUNAN (DAVALI)                      : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

VEKİLİ                                                  : AV. İ….. B…..

                                                           SGK Konak Rant Tesisleri A/3 Blok No:16  Konak/İZMİR

KARŞI TARAF (DAVACI)              :İ….. P…..

VEKİLİ                                                  :AV. TURGAY GÖLLER   

İSTEMİN ÖZETİ                                :Davacıya ait araçta şoför olarak çalıştığı iddia edilen ”A.S.” adlı şahsın ait işe giriş ve işten çıkış bildirgelerinin ve ilgili döneme ait APHB’nin yasal süresinde kuruma verilmediğinden bahisle davacı adına 9.300,00-TL idari para cezası uygulanmasına ilişkin K….. Sosyal Güvenlik Merkezi’nin 25/08/2021 tarih ve E-30091332 sayılı işleminin ve bu işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin 10/11/2021 tarih ve 2021/95 sayılı Komisyon kararının iptali istemiyle açılan davada; dava konusu işlemin, salt Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları esas alınmak suretiyle tesis edildiği,  davalı idarenin denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları tarafından işçi ve işveren nezdinde yapılan bir tespitin bulunmadığı, davalı idarece davacının yanında çalıştığı iddia edilen kişinin çalıştığını ispatlayıcı başkaca (çalıştırılan kişinin çalıştırıldığı dönem, hizmet akdine dayalı olarak çalıştığı, kendisine ücret ödendiği, bu hususlar kayden tespit edilmese bile bu konularda alınmış bir ifade vs.) herhangi bir bilgi, belge ve ifadenin de sunulamadığı görüldüğünden, davacı tarafından sigortasız işçi çalıştırıldığının ortaya konulabilmesi bakımından her türlü şüpheden uzak ve aksine ihtimal vermeyecek şekilde ispat gücüne sahip bilgi ve belge olmadan tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda İzmir 6. İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen 31/05/2022 tarih, E:2021/….., K:2022/….. sayılı kararın; usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf yoluyla kaldırılması istemidir.

SAVUNMANIN ÖZETİ                    : İdare Mahkemesi kararının hukuka uygun olduğu, istinaf başvurusunun reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Karar veren İzmir Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesince; dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “İstinaf” başlıklı 45. maddesinde, “… İstinaf, temyizin şekil ve usullerine tabidir.

Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir…” kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile başvuru dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Dairemizce; salt kolluğun kendi mevzuatı kapsamında yaptığı denetim sonucu düzenlediği ve aksi davacı tarafından maddi dayanakları ile ortaya konulamayan  trafik para cezası tutanağına dayanılarak idarece 5510 sayılı Kanunun 102. maddesi uyarınca  idari yaptırım uygulanabileceği, gerektiğinde Mahkemelerin 2577 sayılı Yasanın 20. maddesi uyarınca re’sen inceleme ve araştırma yapılarak dayanak ceza tutanağının maddi çerçevesi ve hukuksal sonuçlarının takdir edilmesi gerektiği kabul edildiğinden; 20/09/2022 tarihli ara kararımıza verilen cevap ve ekinde  gönderilen bilgi ve belgeler ile davacının hem idari itiraz hem de dava dilekçesinde ileri sürdüğü itirazlar gözönünde bulundurulduğunda; davacının “T” ticari plakalı aracında adına trafik para cezası düzenlenen kişinin aracı geçici olarak kullandığı, aralarında çalışma ilişkisi bulunmadığını ileri sürdüğü, trafik para cezası tutanağının araçta fiilen ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapılırken uygulandığı yolunda bir tespit içermediği, salt seyir halinde iken cep telefonu kullanma nedeniyle verildiği, aynı kişinin davacının aracında öncesi ve sonrası dönemde herhangi bir  trafik para cezası bulunmadığı görüldüğünden; bu kapsam, konu ve içeriği ile dayanak trafik para cezasının tutanağının davacı ile cezaya konu kişi arasında çalışma ilişkisinin varlığını ortaya koyamadığı, bu nedenle tek başına dava konusu işlemin geçerli, yeterli dayanağı olamayacağı değerlendirilerek;  dava dosyasındaki belgeler ile başvuru dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, istinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ve  kararın kaldırılmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

– İzmir 6. İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen 31/05/2022 tarih, E:2021/….., K:2022/….. sayılı karara karşı yapılan istinaf başvurusunun yukarıda yazılı açıklama ile reddine,

– aşağıda ayrıntısı gösterilen yargılama giderlerinin istinaf isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına, yatırılan posta gideri avansından artan tutarın Mahkemesince yatırana iadesine,

– 25/10/2022 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.

Başkan                                                                 Üye                                                                       Üye

…..                                                                         …..                                                                        …..